Dit privacyreglement is van kracht met ingang van 16 maart 2020.

Praktijk LEEV! is een praktijk voor voeding, leefstijl, hormonen en gezondheid. De begeleiding van Praktijk LEEV! (aan particulieren en bedrijven) richt zich op diverse vragen gerelateerd aan voedingsvraagstukken en gezondheidsklachten. Praktijk LEEV! is zich er van bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Praktijk LEEV! doet er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut van Praktijk LEEV! een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en voortgang. Praktijk LEEV! doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er:
• zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens;
• er voor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

In deze Privacyverklaring beschrijft Praktijk LEEV! de algemene gang van zaken op het gebied van privacy met betrekking tot de verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over consumenten en andere personen binnen de organisaties van onze klanten en zakenpartners, alsmede andere organisaties waarmee Praktijk LEEV! een zakelijke relatie heeft of overweegt.

Persoonsgegevens
In het cliëntendossier worden de volgende persoonsgegevens vast gelegd:
• voor- en achternaam
• geslacht
• adres, postcode, woonplaats
• geboortedatum
• telefoonnummer
• e-mailadres

Bij minderjarige cliënten:
• Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders.

Naast persoonsgegevens worden er ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd:
• weeg- en meetgegevens zoals lengte, gewicht, vetpercentage, vetvrije massa, bmi, botmassa, vochtpercentage en middelomtrek;
• notities over de gezondheidssituatie en de inhoud van de therapie;
• gezondheidsklachten.

De persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen helpen met uw hulpvraag. Deze informatie worden blijvend bewaard omdat u in de toekomst terug kan komen voor een nieuwe hulpvraag. Deze historische gegevens zijn van belang om u goed te kunnen helpen.

Waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt
• Toegang tot en gebruik van websites of andere online diensten:
Als u de website van Praktijk LEEV! bezoekt of een online dienst gebruikt, wordt deze informatie vastgelegd, zoals wachtwoorden, IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiliging-technische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van de website na te leven. Bovendien wordt er informatie verzameld over uw activiteiten tijdens uw bezoek, om zo uw beleving van de website te personaliseren. Zo worden onder meer uw voorkeuren en instellingen vastgelegd en worden statistische gegevens verzameld die helpen om de website, producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen.

• Hoe Praktijk LEEV! reageert op uw verzoek om informatie of ondersteuning:
Als u contact met ons opneemt (online of offline) in verband met een verzoek om informatie of ondersteuning, of het deelnemen aan een forum of ander sociaal medium, verzamelen we informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen, om u ondersteuning of toegang te verlenen en om contact met u op te nemen. Zo leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, alsmede informatie over uw verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering, levering en facturering. Daar kan nog informatie bijkomen over een klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het veiligstellen van onze rechten en in samenhang met onze relatie met u.

• Contact met werknemers van onze klanten, mogelijke klanten, partners en leveranciers:
Wat onze klanten of mogelijke klanten, partners en leveranciers betreft: ook zij verstrekken ons bedrijfscontactgegevens (zoals naam, contactgegevens, contractanten en geautoriseerde gebruikers), onder meer ten behoeve van contractbeheer, afhandeling, levering van producten en diensten, verlening van support, facturering en service- of relatiebeheer.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door Praktijk LEEV! worden verwerkt
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsverenigingen van toepassing op het werk van de therapeut van Praktijk LEEV! Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens vastleggen. Om die reden gaat Praktijk LEEV! als volgt om met persoonsgegevens:

• Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is Praktijk LEEV!, als zorgverlener, verplicht een dossier bij te houden.

• Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 • Beroepsgeheim
Als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

• Minderjarigen
Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt.

Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

• De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw therapeut.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
-Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat uw therapeut of de administrateur, een factuur kan opstellen.
-Als Praktijk LEEV! vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal u eerst geïnformeerd worden en expliciet om uw toestemming gevraagd worden.

Het informeren van deelnemers over het verwerken van persoonsgegevens
Praktijk LEEV! informeert u in de bevestigingsmail na het afsluiten van een programma of overeenkomst over het verwerken van de persoonsgegevens en de dossierplicht.

Toegang tot cliëntendossiers
• Neemt u deel aan een programma van Praktijk LEEV!, dan heeft u ten alle tijden inzage in uw cliëntendossier.
• De therapeut van Praktijk LEEV!. Zij valt onder het beroepsgeheim.
• Indien nodig; medewerkers EviCare, online praktijkbeheer. In de Verwerkersovereenkomst met EviCare is de geheimhoudingsplicht geregeld.
• Tijdens intervisiebijeenkomsten met andere therapeuten bespreken we casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat anoniem en onherkenbaar.

Beveiliging persoonsgegevens
Praktijk LEEV! werkt met een online praktijkbeheer, EviCare. Dit programma is versleuteld en beveiligd met een sterk wachtwoord. Hierin wordt tevens een automatische back-up gemaakt. EviCare draagt zorg voor een adequaat niveau van beveiliging.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘Natuurgeneeskundig consult/behandeling, code 24005 BATC’, of ‘Consult voedingsadvies BGN gewichtsconsulent’
• de kosten van het consult

Datalek
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Praktijk LEEV! dient een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor u niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en u hebt geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).

Praktijk LEEV! heeft afspraken gemaakt in de Verwerkersovereenkomst met EviCare over een datalek en wordt tijdig geïnformeerd wanneer er sprake is van een datalek.

Contact
Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op: administratie@praktijkleev.nl.

Uw rechten
U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te laten wissen of beperkt toegankelijk te laten maken en om te informeren naar de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar administratie@praktijkleev.nl.

Wijzigingen van het privacyreglement
Praktijk LEEV! kan de inhoud van het privacyreglement indien noodzakelijk aanpassen.

Naam organisatie: Praktijk LEEV! Leefstijl & Voeding
Eigenaar: Susan van de Sande
Hoofdlocatie: Ter Lijnden 16, 5741 MR, Beek en Donk
Kamer van Koophandel nummer: 77613333
E-mail: administratie@praktijkleev.nl
Telefoonnummer: +31 6 49971121